Algemene voorwaarden van Bad Ass Fashion

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bad Ass Fashion (hierna te noemen de leverancier) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door de leverancier worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de leverancier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door de leverancier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de afnemer die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend en de leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op de grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de leverancier. De leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de leverancier te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de leverancier dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen (van verkrijgbare producten in de Webshop van leverancier)

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in EURO’S inclusief BTW voor de webshop en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden direct vooraf aan de door uw bestelde webshop bestellingen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u niet gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, de leverancier zal U van een eventuele prijsstijging direct in kennis stellen.

Eventuele prijsstijgingen binnen 10 dagen voor uitlevering van Uw bestelling zullen niet doorberekend worden.

Artikel 4. Levering

De door de leverancier opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op de grond van enige overeenkomst aan de leverancier verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de levering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de leverancier geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De leverancier garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6a. rechten logo en naam

Bij het geven van een productieopdracht wordt van de opdracht verwacht dat hij niet in strijd handelt met onrechtmatig gebruik van enigerlei logo c.q. naam. De leverancier kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld. De leverancier vrijwaart zich voor alle klachten die voortvloeien uit het verkeerd of onrechtmatig aanbrengen van een logo c.q. naam als in opdracht gegeven door de opdrachtgever.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U hebt de verplichting om bij de levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de leverancier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de levering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de leverancier de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan de leverancier te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gebruikt is en waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor eigen rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen te gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de leverancier, dan wel tussen de leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de leverancier, is de leverancier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door de leverancier.

Artikel 9. Persoonsgegevens

De leverancier zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overig aan haar toekomende rechten, heeft de leverancier ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zinder dat de leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naast maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de leverancier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan de leverancier schriftelijk opgave doet van een adres, is de leverancier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de leverancier schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door de leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht als nog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de leverancier deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de leverancier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de desbetreffende bepaling te komen vervallen en deze worden vervangen door een door de leverancier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De leverancier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Ruilen

Voor alle artikelen geldt dat zij binnen 5 werkdagen door de consument kunnen worden geruild bij Bad Ass Fashion. De artikelen dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren, waarbij het artikel retour moet worden gestuurd in originele onbeschadigde verpakking. Om het artikel te ruilen vult u het retourformulier in wat bij uw bestelling is geleverd. De kosten van het retourneren van goederen naar Bad Ass Fashion zijn voor de klant. Bad Ass Fashion betaald de kosten voor het terug sturen van de nieuwe bestelling vanuit Bad Ass Fashion naar de klant.

Retour

Voor alle artikelen geldt dat zij binnen 14 werkdagen door de consument kunnen worden teruggezonden naar Bad Ass Fashion. De artikelen dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren, waarbij het artikel retour moet worden gestuurd in originele onbeschadigde verpakking.

Artikelen die speciaal voor de klant in opdracht zijn vervaardigd en / of zijn voorzien van persoonlijke bedrukking kunnen niet geruild worden of retour worden genomen. De klant is geheel zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde tekst / afbeelding en de opgegeven maat van de kleding.

Service & Garantie

Bad Ass Fashion garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld. Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Bad Ass Fashion of de fabrikant zijn verricht.
• indien de originele pakbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
• indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
• indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
• Indien bedrukte kleding niet volgens de opgegeven wasvoorschriften is behandeld. Bedrukte kleding altijd binnenste buiten wassen op niet meer dan 40 graden en nooit in de droger.

Garantiebewijs

Voor garantie aanspraken kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U kunt ook een e-mail sturen naar info@badass-fashion.com Onze klantenservice neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Stuur een bericht naar Badass Fashion
Versturen

Ontvang direct 10% korting op jouw 1ste bestelling!

Schijf je in voor onze nieuwsbrief om de kortingscode te ontvangen

* Dit is een eenmalige aanbieding geldig voor nieuwe klanten. De code wordt naar jouw email adres gestuurd